Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije

Za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima , temeljem odredbe članka 77. Zakona o zaštiti  prirode, osnivaju se Javne ustanove , pa je tako Odlukom Županijske skupštine  osnovana Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije. Javna ustanova upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru  pod brojem 010051074 od 10.02.2003. godine. Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće čije su zadaće određene Zakonom i Statutom Javne ustanove, a čine ga predsjednik i četiri člana Upravnog vijeća. Osim Upravnog vijeća radom Javne ustanove  rukovodi ravnateljica koju imenuje i razrješava Županijska skupština, te je na toj dužnosti od 09.02.2010. godine Tatjana Arnold Sabo. Zakonom o zaštiti prirode (N.N. 70/05) uređuje se sustav zaštite i cjelokupnog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti.  Priroda predstavlja sveukupnu biološku i krajobraznu raznolikost.

Ciljevi i zadaće zaštite prirode su:

 • očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa sa ljudskim djelovanjem,
 • utvrditi i pratiti stanje prirode,
 • osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi njihovog trajnog očuvanja,
 • osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica,
 • pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika, te očuvanju klime,
 • spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti,
 • osigurati pravo građana na zdrav život, odmor i razonodu u prirodi.
 • Prirodne vrijednosti su dijelovi prirode koji zavrjeđuju posebnu zaštitu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, radi svoje osjetljivosti, zbog znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog ili drugog javnog interesa.
 • Prema Zakonu o zaštiti prirode, zaštićene prirodne vrijednosti su prirodne vrijednosti proglašene zaštićenima i upisane u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti, a zaštićene kategorije su:
1.) zaštićena područja: strogi rezervati, nacionalni parkovi, posebni rezervati, parkovi prirode, regionalni parkovi, spomenici prirode, značaji krajobrazi, park-šume, spomenici parkovne arhitekture
2.) zaštićene svojte:
 • strogo zaštićena divlja svojta
 • zaštićena divlja svojta
 • zaštićena udomaćena
 • zavičajna svojta
3.) zaštićeni minerali, sirovine i fosili

Zaštita i očuvanje prirode temelji se na načelima:

 • svatko se mora ponašati tako da pridonosi očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti, zaštiti prirodnih vrijednosti i očuvanju općekorisne uloge prirode,
 • neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra održivo,
 • u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora, obvezno je primjenjivati načela, mjere i uvjete zaštite prirode,
 • zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe, te su u tom cilju dužni surađivati radi izbjegavanja i sprečavanja opasnih radnji i nastanka štete, uklanjanja i sanacije posljedica nastale štete, te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka štete,
 • javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode, pravo na pravodobno obavješćivanje o štetama u prirodi i poduzetim mjerama za njihovo uklanjanje, te pravo na mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o prirodi.

Prirodne vrijednosti Virovitičko-podravske županije su sustavno vrednovane, uglavnom, 60-ih godina prošlog stoljeća i uvedene u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti  Republike Hrvatske. Tijekom  40-ak godina, neke od upisanih zaštićenih vrijednosti izgubile su taj status, neke su u postupku ukidanja zaštite, neke novo zaštićene su upisane u Upisnik., a za neke se provode postupci stavljanja pod zaštitu. Danas Virovitičko-podravska županija ima 16 zaštićenih prirodnih vrijednosti i  25 lokaliteta, koji su Prostornim planovima općina i gradova predviđeni za zaštitu.

Djelatnosti Javne ustanove, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, su:

 • praćenje i proučavanje stanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije, te vođenje odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju,
 • temeljem stručnih elaborata, pripremanje i predlaganje, nadležnim tijelima Županije, akata o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije,
 • nadziranje provođenja mjera zaštite na zaštićenim područjima,
 • pokretanje postupaka nadzora i poduzimanja mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti pred nadležnim inspekcijskim tijelima,
 • briga o organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
 • pružanje stručne pomoći vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim vrijednostima, a osobito davanjem stručnih mišljenja i naputaka,
 • priprema, organiziranje i provođenje aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, kao dijela prirodne baštine Županije,
 • sudjelovanje u izradi prostornih planova područja posebnih obilježja (regionalnog parka i sl.), te drugih prostornih planova,
 • obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga Županije.